Αναζήτηση στο site

Επαφή

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
Ε.Κ.Π. 4ος, ΓΡΑΦΕΙΟ 6,
ΟΜ. ΣΚΥΛΙΤΣΗ 19,
Τ.Κ 18531 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΗΛ. - ΦΑΞ : 2104131209

enosh_synt_ika_peiraia@yahoo.gr

Μνημόνιο ζητά η συγκυβέρνηση με νέο δάνειο 29,14 δισ. ευρώ

2015-07-01 09:17
Η νέα Δανειακή Σύμβαση και το Μνημόνιο που ζητά η συγκυβέρνηση!

 

 
Χτες, το μεσημέρι, η ελληνική συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ ζήτησε, με επιστολή που υπογράφει ο ίδιος ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, διετές δάνειο ύψους 29,14 δισ. ευρώ από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ - ESM), που θα συνοδεύεται από νέο Μνημόνιο. Το αίτημα της ελληνικής συγκυβέρνησης για στήριξη από τον ESM κάνει αναφορά στα άρθρα 12 και 13 της Συνθήκης για την Ιδρυση του ESM, ως τα άρθρα που καλύπτουν τους όρους με βάση τους οποίους πρέπει να γίνουν ο δανεισμός και το Μνημόνιο.

 

Παραθέτουμε τα επίμαχα άρθρα τα οποία επικαλείται ο πρωθυπουργός στην επιστολή του για να γίνει αντιληπτό το τι ζητά.

Συγκεκριμένα:

ΑΡΘΡΟ 12 - Αρχές

1. Εφόσον είναι απαραίτητο για τη διασφάλιση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας της ζώνης του ευρώ στο σύνολό της και των κρατών - μελών της, ο ΕΜΣ δύναται να παρέχει στήριξη σταθερότητας σε μέλος του ΕΜΣ, κάτω από αυστηρούς όρους, κατάλληλους για το επιλεγμένο μέσο χρηματοπιστωτικής συνδρομής.

Οι εν λόγω όροι μπορούν να καλύπτουν το φάσμα από ένα πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής έως τη συνεχή τήρηση προκαθορισμένων όρων επιλεξιμότητας.

ΑΡΘΡΟ 13 - Διαδικασία για τη χορήγηση στήριξης σταθερότητας

 

Το κείμενο της Συνθήκης στα αγγλικά, που αναφέρεται στο Μνημόνιο (MoU)
Το κείμενο της Συνθήκης στα αγγλικά, που αναφέρεται στο Μνημόνιο (MoU)
1. Μέλος του ΕΜΣ μπορεί να ζητήσει στήριξη σταθερότητας με αίτηση προς τον πρόεδρο του συμβουλίου διοικητών. Η εν λόγω αίτηση αναφέρει τα μέσα χρηματοπιστωτικής συνδρομής που πρέπει να εξεταστούν. Με την παραλαβή της αίτησης, ο πρόεδρος του συμβουλίου διοικητών αναθέτει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με την ΕΚΤ, τα ακόλουθα: α) Να εκτιμήσει την ύπαρξη κινδύνου για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα της ζώνης του ευρώ στο σύνολό της ή των κρατών - μελών της, εκτός εάν η ΕΚΤ έχει ήδη υποβάλει σχετική ανάλυση βάσει του άρθρου 18 παράγραφος 2, β) να εκτιμήσει εάν το δημόσιο χρέος είναι βιώσιμο. Εφόσον κρίνεται χρήσιμο και εφικτό, η εν λόγω εκτίμηση αναμένεται να διενεργείται από κοινού με το ΔΝΤ, γ) να εκτιμήσει τις πραγματικές ή δυνητικές ανάγκες χρηματοδότησης του συγκεκριμένου μέλους του ΕΜΣ.

 

2. Βάσει της αίτησης του κράτους - μέλους του ΕΜΣ και της κατά την παράγραφο 1 εκτίμησης, το συμβούλιο διοικητών δύναται να αποφασίσει να χορηγήσει, κατ' αρχήν, στήριξη σταθερότητας στο ενδιαφερόμενο μέλος του ΕΜΣ με τη μορφή διευκόλυνσης χρηματοπιστωτικής συνδρομής.

3. Εάν εκδοθεί απόφαση σύμφωνα με την παράγραφο 2, το συμβούλιο διοικητών αναθέτει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή - σε συνεργασία με την ΕΚΤ και, εφόσον είναι εφικτό, από κοινού με το ΔΝΤ - να διαπραγματευθεί με το ενδιαφερόμενο μέλος του ΕΜΣ, Μνημόνιο Κατανόησης (ΜΚ) όπου θα περιγράφονται αναλυτικά οι όροι που θα συνδέονται με τη διευκόλυνση χρηματοπιστωτικής συνδρομής. Το περιεχόμενο του ΜΚ αντικατοπτρίζει τις αδυναμίες που πρέπει να αντιμετωπιστούν και το μέσο χρηματοπιστωτικής συνδρομής που έχει επιλεγεί. Παράλληλα, ο διευθύνων σύμβουλος του ΕΜΣ καταρτίζει πρόταση συμφωνίας για διευκόλυνση χρηματοπιστωτικής συνδρομής, περιλαμβάνουσα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρηματοδότησης, καθώς και την επιλογή των μέσων, που υποβάλλεται στο συμβούλιο διοικητών προς έγκριση. Το ΜΚ συνάδει πλήρως με τα μέτρα συντονισμού των οικονομικών πολιτικών που προβλέπονται στη ΣΛΕΕ, ιδίως με τυχόν πράξεις του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε γνώμης, προειδοποίησης, σύστασης ή απόφασης απευθυνόμενης στο ενδιαφερόμενο μέλος του ΕΜΣ.

4. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογράφει το ΜΚ εξ ονόματος του ΕΜΣ, υπό τον όρο της προηγούμενης τήρησης των προϋποθέσεων που καθορίζονται στην παράγραφο 3 και της προηγούμενης έγκρισης από το συμβούλιο διοικητών.

5. Το συμβούλιο διοικητών εγκρίνει τη συμφωνία για διευκόλυνση χρηματοπιστωτικής συνδρομής στην οποία παρουσιάζονται αναλυτικά οι χρηματοοικονομικές πτυχές της στήριξης σταθερότητας που πρόκειται να χορηγηθεί και, κατά περίπτωση, την εκταμίευση της πρώτης δόσης της συνδρομής.

6. Ο ΕΜΣ θεσπίζει κατάλληλο σύστημα προειδοποίησης για να εξασφαλίσει ότι λαμβάνει εγκαίρως οποιεσδήποτε αποπληρωμές οφείλει το μέλος του ΕΜΣ στο πλαίσιο της στήριξης σταθερότητας.

7. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή - σε συνεργασία με την ΕΚΤ και, εφόσον είναι εφικτό, από κοινού με το ΔΝΤ - επιφορτίζεται με την παρακολούθηση της συμμόρφωσης προς τους όρους που συνοδεύουν τη διευκόλυνση χρηματοπιστωτικής συνδρομής.

Σε άλλα άρθρα της Συνθήκης αναφέρεται ανάμεσα σε άλλα:

Μία επαρκής και ανάλογη μορφή συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα πρέπει να ζητείται κατά περίπτωση που λαμβάνεται οικονομική βοήθεια από ένα μέλος του ESM, σύμφωνα με την πρακτική του ΔΝΤ. Η φύση και η έκταση αυτής της συμμετοχής εξαρτάται από το αποτέλεσμα μιας ανάλυσης βιωσιμότητας του χρέους και λαμβάνει δεόντως υπόψη τον κίνδυνο της μετάδοσης και των δυνητικών δευτερογενών συνεπειών σε άλλα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης και τρίτες χώρες. Εάν, βάσει αυτής της ανάλυσης, συνάγεται το συμπέρασμα ότι ένα πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής μπορεί να αποκαταστήσει ρεαλιστικά το δημόσιο χρέος σε μια βιώσιμη πορεία, το κράτος δικαιούχος του ESM λαμβάνει πρωτοβουλίες με στόχο την ενθάρρυνση των βασικών ιδιωτών επενδυτών να διατηρήσουν την έκθεσή τους.

Σε περίπτωση που συνάγεται το συμπέρασμα ότι ένα μακροοικονομικό πρόγραμμα προσαρμογής δεν μπορεί ρεαλιστικά να επαναφέρει το δημόσιο χρέος σε μια βιώσιμη πορεία, το κράτος δικαιούχος μέλος του ESM υποχρεούται να απέχει από κάθε δραστηριότητα διαπραγματεύσεων καλόπιστα με τους μη επίσημους πιστωτές του για να εξασφαλίσει την άμεση συμμετοχή τους στην αποκατάσταση της διατηρησιμότητας του χρέους.

Η χορήγηση της χρηματοδοτικής ενίσχυσης θα εξαρτάται από τα κράτη του ESM έχοντας ένα αξιόπιστο σχέδιο για την αποκατάσταση της βιωσιμότητας του χρέους και την επίδειξη επαρκούς δέσμευσης για τη διασφάλιση επαρκούς και αναλογικής συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα. Η πρόοδος στην εφαρμογή του προγράμματος θα παρακολουθείται στο πλαίσιο του προγράμματος και θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στις αποφάσεις για τις εκταμιεύσεις.