Αναζήτηση στο site

Επαφή

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
Ε.Κ.Π. 4ος, ΓΡΑΦΕΙΟ 6,
ΟΜ. ΣΚΥΛΙΤΣΗ 19,
Τ.Κ 18531 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΗΛ. - ΦΑΞ : 2104131209

enosh_synt_ika_peiraia@yahoo.gr

Εφημερίδα ΄΄ΠΑΝΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ΄΄

2019-02-17 11:38

Η εφημερίδα μας

΄΄ΠΑΝΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ΄΄

Εκδίδετε από την ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ και διανέμετε δωρεάν.

Ζητήσετε τη από τα σωματεία μας στην περιοχή σας  .

Σας παρουσιάζουμε μερικά άρθρα :

Α -  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ  ΣΕΑ 2018 (FOTO)

Β -  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΕΑ 2018  

Πως διαµορφώνονται οι συντάξεις µε την πρόσφατη

(12/12/2018) τροποποίηση του ν. 4387/16

Γ -  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2019

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πως διαµορφώνονται οι συντάξεις µε την πρόσφατη
(12/12/
2018) τροποποίηση του ν. 4387/16

Ο υπολογισμός των συντάξεων μετά την εφαρμογή του ν. 4387/16 (13-5-2016),
γίνεται ως εξής:

Η σύνταξη αποτελείται από το άθροισμα της Εθνικής Σύνταξης (ΕΣ) και της
Ανταποδοτικής Σύνταξης (ΑΣ).

Η ΕΣ είναι 384 ευρώ για 20 χρόνια ασφάλιση.
Η ΑΣ καθορίζεται από τρεις παραμέτρους:

- Συντάξιμες αποδοχές (ΣΑ)

- Χρόνος ασφάλισης (ΧΑ)

- Ποσοστό Αναπλήρωσης (ΠΑ ) επί των συντάξιμων αποδοχών.

ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (ΣΑ)

Οι ΣΑ είναι κυμαινόμενες και εξαρτώνται από το µέσο όρο των μηνιαίων αποδο-
χών, στις οποίες γίνονταν οι κρατήσεις, σε όλο τον ασφαλιστικό βίο του ασφαλι-
σμένου.

Όσοι συνταξιοδοτήθηκαν μετά τις 13-5-2016 ο Συντάξιμος Μισθός (ΣΜ) καθο-
ρίζεται από το µέσο όρο των αποδοχών της περιόδου από 1-1-2002 και μέχρι την
ημερομηνία συνταξιοδότησής του ασφαλισμένου, µε ανώτερο μηνιαίο μισθό τις
5860,80 ευρώ που είναι το 10πλάσιο του κατώτερου βασικού μισθού, δηλ. τα
586,08 ευρώ.

Επίσης ο ΣΜ προσαυξάνεται µε τον Δείκτη τιμών Καταναλωτή (ΔτΚ), που κατ'
έτος είναι:

                                    για το 2002          1,30263

                                    για το 2003          1,25858

                                    για το 2004          1,22311

                                    για το 2005          1 ,18175

                                    για το 2006          1,14510

                                    για το 2007          1 ,11283

                                    για το 2008          1,06798

                                    για το 2010          1,00771

                                    για το 2011           1,00000

και από εκεί µέχρι το 2016 είναι 1,0.

Παράδειγμα: Τα ποσά (που είναι τυχαία) µε βάση τα οποία θα γίνουν οι υπολο-
γισµοί, είναι οι ετήσιες αποδοχές από μισθούς, γιατί αυτές μπορούν να βρεθούν
από τις ετήσιες φορολογικές δηλώσεις. Ο υπολογισμός γίνεται σύμφωνα µε τις

διατάξεις του νόμου.                                                                                                         

> Έστω ότι ο ασφαλισμένος το 2002 είχε αποδοχές 20.000 ευρώ. Με τον ΔτΚ

αυτές θα γίνουν 26.052 (20.000Χ1,30263).

> Το 2003 είχε 23.000, θα γίνουν 29.960 (23.000Χ1,25858).
> Το 2004 είχε 25.000, θα γίνουν 31.464 (25000Χ1,22311).

Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να υπολογίσουμε τις ΣΑ µε τον ΔtΚ έως το 2016.

Εάν προσθέσουμε τις ΣΑ και διαιρέσουμε το άθροισμα δια του 180 (15 χρόνιαΧ12
μήνες) θα βρούμε τον Συντάξιμο Μισθό (ΣΜ).

ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΧΑ)

ΕΙναl τα πραγματικά χρόνια ασφάλισης συν αυτά που αναγνωρίζονται µε εξα-
γορά.

Ο πλασματικός χρόνος ασφάλισης που αναγνωρίζεται χωρίς εξαγορά, δεν
συνυπολογίζεται ούτε στα ποσοστά αναπλήρωσης ούτε στον υπολογισµό των
συντάξιµων αποδοχών.

Ο νέος αυτός νόμος διατηρεί στο ακέραιο το νόμο Κατρούγκαλου, ο οποίος.

Στις 12-12-2018 ψηφίστηκε ο νέος νόµος για το ασφαλιστικό, ο οποίος διατηρεί τις μέχρι σήμερα περικοπές των συντάξεων από όλους τους προηγούµενος αντιασφαλιστικούς νόμους.µεταξύ των άλλων περιέχει και τον επανυπολογισμό των συντάξεων µε τη λεγόμενη Προσωπική Διαφορά (ΠΔ). Κατάργησε όμως το νόμο 4472/2017 της Αχτσιόγλου που επέβαλε από 1-1-2019 τη μείωση των συντάξεων µέσω της περικοπής της προσωπικής διαφοράς σε ποσοστό µέχρι 18 καθώς και των οικογενειακών επιδομάτων, κάτω από την πίεση των αγωνιστικών κινητοποιήσεών µας.

Έτσι, από 1-1-2019 οι μηνιαίες αποδοχές όλων των συνταξιούχων θα υπολογί-
ζονται ως εξής:

- ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ (ΕΣ) ύψους 384 ευρώ για 20 και πάνω χρόνια ασφάλισης,
και

- ΑΝΤΑΠΟΔΟTΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ (ΑΣ) από τον ΣΥΝΤΑΞΙΜΟ ΜΙΣΘΟ (ΣΜ) και µε τα

ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ (ΠΑ) για τα ΧΡΟΝΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΧΑ) που αναφέρο-
νται στον παραπάνω πίνακα.

- ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ (ΠΔ) θα είναι η διαφορά της σύνταξης που παίρνουμε
σήμερα µε την σύνταξη που θα προκύψει από τον επανυπολογισμό µε το νόµο
Κατρούγκαλου.

Με αυτόν τον υπολογισμό για τους συνταξιούχους πριν τον νόμο Κατρούγκα-
λου (13-5-2016), η σύνταξη πλέον θα είναι το άθροισμα ΕΘΝΙΚΗΣ και ΑΝΤΑΠΟ-
ΔΟTlΚΗΣ  σύνταξης, Στο ποσό αυτό θα προστίθεται και η προσωπική διαφορά,
που θα είναι ξεχωριστά (κουτάκι) και δεν θεωρείται σύνταξη.

Το οικογενειακό επίδομα καταργείται και μπαίνει στο κουτάκι της προσωπικής
διαφοράς.

Από 1-1-2019 το σύνολο των τριών αυτών ποσών (ΕΣ + ΑΣ + ΠΔ), θα είναι ίσο µε τη
σύνταξη που παίρνουμε σήμερα.

Η κράτηση 6 (σε µας 7) για τον ΕΟΠΥΥ θα υπολογίζεται στα ποσά της
ΕΘΝΙΚΗΣ και ΑΝΤΑΠΟΔΟTlΚΗΣ σύνταξης.

Η εισφορά αλληλεγγύης θα ισχύσει σε όσους παίρνουν σύνταξη πάνω από
1400 ευρώ μικτά προ φόρου και θα υπολογίζεται στο σύνολο των μηνιαίων αποδο-
χών (ΕΣ+ΑΣ+ΠΔ) σε κλιμακούμενο ποσοστό από 3 έως 15.

Μέχρι το 2022 δεν θα υπάρξει καμιά αύξηση στις συντάξεις. Μετά το 2022 εάν
υπάρξουν γενικές αυξήσεις στις συντάξεις, τότε η αύξηση αυτή δεν θα δίδεται,
αλλά το αντίστοιχο ποσό θα αφαιρείται από την προσωπική διαφορά και θα προ-
στίθεται στην ΑΝΤΑΠΟΔΟTΙΚΗ σύνταξη.

Για τους συνταξιούχους µε τον τροποποιημένο νόμο Κατρούγκαλου η ΠΔ θα
ισχύει και γι' αυτούς γιατί ο υπολογισμός της θα γίνεται και µε το προηγούμενο
καθεστώς και µε το νόμο Κατρούγκαλου. Οι συνταξιούχοι αυτοί χωρίζονται σε
τρεις κατηγορίες:

  1. Όσοι συνταξιοδοτήθηκαν πριν το ν. 4387/16
  2. Όσοι συνταξιοδοτήθηκαν από 13/5/2016 (ν. 4387/16) µέχρι 31/12/2018 και
  3. Όσοι συνταξιοδοτηθούν μετά την 1/1/2019

Για τους της (1)ης περίπτωσης ισχύουν οι υπολογισμοί που έχουµε κάνει σε
προηγούμενο φύλλο του Πανσυνταξιουχικού Αγώνα (Ιούνης 2018).

Για τους της (2)ης υπάρχουν οι εξής τρεις ξεχωριστές καταστάσεις:

α) η αίτηση συνταξιοδότησης έγινε μετά το Μάη του 2016 μέχρι 31/12/2016,

τότε στο κουτάκι της ΠΔ του θα µπει το 1/2 αυτής.
β) η αίτηση έγινε μέσα στο 2017, θα µπει το 1/3.
γ) η αίτηση έγινε μέσα στο 2018, θα µπει το 1/4.

Για τους της (3)ης η αίτηση θα γίνει µετά την 1/1/2019, οπότε δεν θα υπάρχει
ΠΔ και οι μηνιαίες αποδοχές θα αποτελούνται µόνο από το άθροισμα της ΕΣ και
ΑΣ.

Παράδειγμα µε υποθετικά ποσά για τους της (2)ης κατηγορίας.

α) Η σύνταξή πριν το ν. 4387/16 ήταν 1300 ευρώ (προ φόρου). Με την εφαρμο-
γή του ν. 4387/16 αυτή πέφτει στα 950. Με τη αφαίρεση 6 υπέρ ΕΟΠΥΥ (57ευρώ)
η σύνταξη γίνεται 893 ευρώ. Η προσωπική διαφορά του είναι 407 (1300-893).

Το ποσόν αυτό σε ποσοστό επί της σύνταξής του µε το προηγούμενο καθεστώς
υπολογισμού, είναι 31,31 (407Χ100/1300) άρα πάνω από το 20.

Αυτός ο συνταξιούχος θα πάρει στη σύνταξή του το 1/2 της ΠΔ, δηλ. 203,5

ευρώ στο κουτάκι του.

β) θα πάρει το 1/3 της ΠΔ (135,6 ευρώ).
γ) θα πάρει το 1/4 της ΠΔ (101,75 ευρώ).

Και για όσους έχουν υποβάλλει αίτηση ανάμεσα σε Μάη 2016 µέχρι 31/12/2018
και η προσωπική διαφορά τους είναι κάτω από 20, δεν θα έχουν κουτάκι µε ΠΔ,
η σύνταξή τους θα είναι το άθροισμα ΕΣ και ΑΣ µόνο.

Στις περιπτώσεις που µε τον επανυπολογισμό του ν. 4387/16 το ποσό σύνταξης
είναι μεγαλύτερο από εκείνο µε τον παλαιό τρόπο υπολογισμού, τότε η διαφορά
αυτή θα µπει ως προσαύξηση κατά το ένα πέμπτο της, σταδιακά και ισόποσα σε
διάρκεια πέντε χρόνων.

Η νέα κατάσταση που διαμορφώνεται μετά την ψήφιση του νέου νόμου:

Από 1-1-2019 οι συντάξεις θα υπολογίζονται όπως προαναφέραμε. Σ' αυτές δεν
περιλαμβάνεται κανένας μνημονιακός νόμος (έχουν ενσωματωθεί στον επανυπο-
λογισμό) παρά µόνο ο ν.4387/16 και η εισφορά αλληλεγγύης.

Η κυβέρνηση λέει ότι η εφαρμογή του νόμου αυτού θα ισχύσει από 1-6-2016,
αφού από τότε ισχύει και ο νόμος Κατρούγκαλου.

Επειδή, όπως έχουμε ενημερώσει και παλαιότερα, από την ημερομηνία της
απόφασης του ΣτΕ στις 15-6-2015 και μέχρι την εφαρμογή του νόμου Κατρούγκα-
λου στις 13-5-2016 (περίπου 12 μήνες) υπάρχει κενό νόμου, οπότε ισχύ νόμου έχει
η απόφαση του ΣτΕ, η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να αποδώσει τις περικοπές
άµεσα χωρίς αιτήσεις και αγωγές.

Επίσης µε την ίδια απόφαση τα δώρα στην κύρια σύνταξη (400+200+200) δεν
τα δικαιούνται όσοι είχαν μικτή σύνταξη πάνω από 2500 ευρώ και όσοι κατά την
ημερομηνία συνταξιοδότησής τους είχαν ηλικία κάτω των 60 ετών.

Εμείς διεκδικούμε αγωνιστικά όλα όσα µας αφαίρεσαν από 1-1-2010 και μετά,
καθώς και την κατάργηση συνολικά του νόμου Κατρούγκαλου.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2019

Έχοντας σαν παρακαταθήκη την πλούσια αγωνιστική δράση της περασμένης χρονιάς, που έληξε µε την σημαντική επιτυχία της ακύρωσης της περικοπής των συντάξεων, οι οργανώσεις των συνταξιούχων προγραμματίζουν το πλαίσιο δράσης τους, για τη χρονιά που μόλις μπήκε.

Η ΣΕΑ µε απόφασή της στις 14.1.2019 κάλεσε τα σωματεία να προχωρήσουν σε διαδικασίες συνεδριάσεων των οργάνων, συσκέψεων, συγκεντρώσεων µε τα µέλη τους, όπου να συζητηθούν τα συμπεράσματα και η πείρα, που βγήκε από τις κινητοποιήσεις του 2018.

 Προγραμμάτισε δε την διοργάνωση περιφερειακών συσκέψεων των ΔΣ των σωματείων και µε εγκύκλιο ενημέρωσε τα
σωματεία.

Αυτές ξεπέρασαν τις 160, είχαν διάφορες μορφές και έβαλαν μπροστά τα μεγάλα κεντρικά ζητήματα, αλλά και τα πιο ιδιαίτερα κάθε χώρου, κάθε περιοχής, κάθε περίπτωσης.

Σοβαρά είναι τα προβλήματα υγείας- περίθαλψης, που σε κάθε περιοχή, σε κάθε νοµό αντιμετωπίζουν τα λαϊκά στρώματα, οι συνταξιούχοι.

Τα αντισυνταξιουχικά σωματεία συμπαρατάχτηκαν στις αγωνιστικές κινητοποιήσεις των σωματείων των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία, πήραν τα ίδια αγωνιστικές πρωτοβουλίες ανάδειξης και διεκδίκησης λύσεων των προβλημάτων αυτών.

Συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις του εργατικού κινήματος (απεργίες, Πρωτομαγιά, συγκεντρώσεις και συλλαλητήρια διαμαρτυρίας για την κυβερνητική πολιτική), προβάλλοντας τα ασφαλιστικά ζητήματα.

 Έκφρασαν την αγωνιστική αλληλεγγύη και συμπαράσταση σε εργαζόμενους επιχειρήσεων, που αγωνίζονταν για τα αιτήματά τους.

Πρόβαλαν και διεκδίκησαν την ικανοποίηση ειδικών αιτημάτων, όπως η µη περικοπή των επικουρικών συντάξεων στις τράπεζες.

Ακόμη πήραν μέρος σε κινητοποιήσεις που έγιναν ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, για τοπικά προβλήματα, όπως η δημιουργία ΧΥΤΑ, η καύση σκουπιδιών από βιομηχανίες, για τον ΦΠΑ και το μεταναστευτικό στα νησιά κ.α.

Με ανακοινώσεις, δελτία τύπου, συσκέψεις και συγκεντρώσεις ενημέρωσαν σωστά τους συνταξιούχους των περιοχών τους για τα προβλήματα και τις δυσκολίες, που προκαλούσαν οι κυβερνητικοί ελιγμοί και η αποπροσανατολιστική τακτική άλλων δυνάμεων και κύκλων για τις συντάξεις. Και πρώτα- πρώτα η δουλειά που έκαναν για την επιτυχή συμμετοχή τους στις μεγάλες περιφερειακές και πανελλαδικές συγκεντρώσεις της ΣΕΑ.

Αυτά όλα λοιπόν πρέπει να απασχολήσουν τα διοικητικά συμβούλια των σωματείων.

Εκτίμηση της δράσης, των θετικών αποτελεσμάτων, των αδυναμιών και κενών στη οργάνωση της δουλειάς τους.

Που θα οδηγήσουν σε προγραμματισμό για το δυνάμωμα, τη συσπείρωση και εγγραφή στη δύναμή τους ακόμα περισσότερων συναδέλφων, την ενημέρωση τους.

Ειδικά τα σωματεία που μέσα στη χρονιά θα προχωρήσουν σε εκλογικές διαδικασίες ανάδειξης νέων οργάνων, σ' αυτό τον στόχο να επικεντρώσουν τη δουλειά του .